Bilance plnění předvolebních slibů (#1)

18.11.2012 17:27

Volební sdružení JSME Huzová si tímto dovoluje informovat občany o tom, co všechno se nám, ruku v ruce s ostatními volebními sdruženími, po uplynutí zhruba poloviny z funkčního období, podařilo uskutečnit a vykonat. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem občanům Huzové, Arnoltic a Veveří, za jejich důvěru v nás. Naše poděkování patří rovněž všem ostatním zastupitelům za podporu, bez které by nebylo možné cíle, které jsme si stanovili, splnit.

 

Co se v Huzové změnilo od voleb 2010

 

 

 

Ve výčtu odvedené práce se budeme, pro větší názornost, držet programového dokumentu volebního sdružení JSME Huzová /v komunálních volbách 2010/.

 

A. Rozvoj obce

 

1. Prosazujeme smysluplné investice: Byla opravena a vyasfaltováno cesta kolem domku p. Štefana. Investovalo se do renovace chodníků v Arnolticích /u bytovek/ i v Huzové /v centru obce u telefonní budky/. Odborná firma provedla sanaci asfaltového povrchu místních komunikací. Zcela nový chodník byl svépomocí vybudován v průchodu mezi domkem rodiny Pevnerových a Marxových. Ve dvou etapách bude brzy probíhat realizace projektu Revitalizace místní zeleně, na který byla obci MŽP ČR schválena dotace ve výši 2 562 048 Kč, a při níž dojde ke zvelebení centra obce – zejména parku, ale také prostranství před nedostavěnou budovou statkové jídelny, a rovněž dojde k výsadbě stromů a keřů na ploše před řadou garáží v kopci naproti Švrčkovým – a k rekonstrukci místního hřbitova. Na hřbitově se mj. vybudují nové chodníky, osazené lavičkami, osvětlení, rozptylová loučka, nová hrobová místa a konečně dojde k důstojnému oddělení hřbitova od nevzhledného okolí, a to hradbou stromů. V grafice si projekt můžete prohlédnout na Neoficiálních internetových stránkách obce Huzová.     

 

2. K financování projektů využijeme dotace: Dne 10. 2. 2012 byla podána žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště za ZŠ a MŠ, na Ministerstvo pro místní rozvoj. 1. 3. 2012 byla na Ministerstvo životního prostředí podána žádost na projekt Revitalizace Základní školy v Huzové. V případě přidělení dotace se bude realizovat výměna oken a vnějších dveří a fasáda školy. Dále viz Projekt revitalizace zeleně v bodě č. 1. Další projekty v různých fázích úspěchu: Projekt kanalizace a ČOV v Huzové, projekt na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu FK Huzová, projekt na víceúčelový obecní dům. 9. 11. 2011 byla naší obci přiznána dotace z fondu ŽP na výstavbu komunitní kompostárny a v rámci projektu byl následně zakoupen také traktor a štěpkovač.

 

3. Stmelení a vzájemná spolupráce OÚ, SDH, FK, ZŠ a MŠ při pořádání akcí se stala skutečností a funguje.

 

4. Zefektivníme OÚ: Byli sníženy „provozní“ náklady (nevytápí se zbytečně). Zasedací místnost OÚ byla dovybavena kuchyňkou a je nově využívána také pro pořádání společenských akcí a oslav.

 

5. Vytvoření komise pro rozvoj: Komise pro rozvoj obce skutečně vznikla a pracuje, jejími členy jsou Vladimíra Šišková /předsedkyně komise/, Eva Martišková, Vladimír Marek st., Roman Husák, Pavel Zehnal. Příklady návrhů komise pro rozvoj obce: Rozšíření veřejného osvětlení na ulici k rybníku za paneláky, kde žijí Chovancovi a Jamborovi. Prodloužení chodníku na hlavní cestě od křižovatky, kolem p. Vlčka, p.Baráka, p. Fromla, až k mostu. Hlavním důvodem jsou děti, které tudy chodí na hřiště. Oprava chodníku mezi p. Pevnerema p. Marxem, na tomto úseku je také zapotřebí opravit zídku /splněno/. Dále je pak nutno opravit cestu od hasičské zbrojnice směrem dolů k RD, cestu od školní kotelny směrem dolů až k Jamborům, cestu okolo garáží kolem p. Martiškové až ke křižovatce, a cestu kolem stodol p. Pevnera až ke konírně (na tuto cestu se vylévá potok). Odstranit betonové kusy, nacházející se u křižovatky k obecnímu úřadu. Umístění zákazové značky pro vozidla nad 2 tuny okolo hřiště (velká zátěž na most) /splněno/.

 

6. Nakládání z obecním majetkem: Nákup bývalé budovy kanceláří ZVOD. Převod fary do vlastnictví obce.

 

7. Rozšíření sítě veřejného osvětlení: K rozšíření veřejného osvětlení došlo prozatím u Jurníků v Arnolticích a u hasičské zbrojnice v Huzové.

 

8. Veřejná sbírka na rekonstrukci kostela probíhá podle našich informací mezi původními německými obyvateli. OÚ přispěl částkou 25 000 Kč na obnovu okenic na kostelní věži.

 

Ještě jednou srdečně děkujeme všem občanům, kteří nám dali důvěru. I nadále se budeme snažit vám ukázat, že to jde. I když třeba ne hned.