Devátá zpráva starosty obce Huzová v roce 2011

19.11.2011 21:45

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 9. 9. 2011, se událo a  bylo vykonáno…

 

Byly vyvěšeny všechny záměry na odprodej a pronájem pozemků a výzva pro zájemce o zajišťování zimní údržby místních komunikací. (Pozn.: výběr byl proveden na aktuálním zasedání, tj. dne 18. 11. 2011.)

 

Byly zakoupeny a umístěny značky Zákaz vstupu psů na pozemky hřbitova a dětských hřišť.

 

9. 11. 2011 byla naší obci přiznána dotace z fondu ŽP na výstavbu komunitní kompostárny (součástí projektu je také nákup traktoru s nakladačem a pořízení štěpkovače) ve výši 1.006.992,- Kč. Z obecního rozpočtu bude do projektu směřovat 111.888,- Kč, výběrové řízení na dodavatele této technologie musíme uskutečnit do konce letošního roku.

 

Téma revitalizace budovy Základní a mateřské školy v Huzové. Je zpracován tepelný audit, na základě kterého byl dokončen a předán vlastní stavební projekt, v prosinci bude vypsána výzva z fondu ŽP na podání žádosti o dotaci.

 

Bylo vydáno stavební povolení k projektu kanalizace a ČOV, které již také nabylo právní moci a v současné době probíhá řízení k povolení vypouštění odpadních vod MěÚ Šternberk,  odborem ŽP.

 

Projekt rekonstrukce místního hřbitova včetně vodovodní přípojky, tedy jeho stavební část, je dokončen, bylo vydáno povolení k umístění stavby a stavební povolení na vodovodní přípojku. Minulý týden byla podána oficiální žádost o dotaci z programu Farmář ministerstva zemědělství, a taktéž nás v nejbližší době čeká organizace výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

Byla dokončena první fáze obnovy kamenného kříže s balustrádou při kostele sv. Jiljí v Huzové, příští rok, po přidělení dotace, bude realizována druhá fáze.

 

Budova bývalé fary, spolu s příslušnými pozemky, byla katastrálním úřadem zapsána na list vlastnictví naší obce, příští týden v úterý (22. 11. 2011) dojde k vlastnímu předání nemovitostí.

 

Místní komunikace byly opatřeny novými dopravními značkami dle schválené pasportizace, dopravní značení podél krajských komunikací bude umístěno až po schválení vlastníkem pozemků, tzn. KÚ Olomouc a MěÚ Šternberk.

 

Do elektronické podoby byla převedena další část kroniky naší obce (odkaz je vyvěšen na obecních webových stránkách.

 

Bylo rozšířeno veřejné osvětlení v Huzové i v Arnolticích.

 

Proběhlo další jednání se zástupcem Povodí Moravy. Do konce listopadu nastoupí jejich pracovníci k čištění toku Sitky v celé délce intravilánu obce.

 

Kulturní akce. Proběhlo setkání a beseda seniorů se starostou, do konce roku by pak měly být zrealizovány ještě dvě akce, rozsvícení vánočního stromečku v Huzové i v Arnolticích a dětská mikulášská nadílka.

 

 

Zdroj: jedná se o zprávu starosty obce Huzová ze 9. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 18. 11. 2011.