Dvacátá druhá zpráva starosty obce Huzová

22.06.2014 18:00

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 18. 04. 2014, se událo a  bylo vykonáno:

 

 

Byly, jako téměř vždy, vyvěšeny záměry na prodej a pronájem pozemků.

 

Byl vyvěšen záměr na prodej kotelny pro bytové jednotky č. p. 319–322. K výzvě se přihlásily dva subjekty.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo Huzové dotaci na obnovu kamenného kříže na hřbitově, a to v maximální výši 111 090,- Kč. Proběhne výběr dodavatele.

 

Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR byla schválena dotace na druhou etapu obnovy sochy sv. Josefa ve výši 55 000,- Kč. Restaurování této památky je v současné době téměř dokončeno, socha je již na původním místě, kovové pozlacené doplňky budou na sochu umístěny do konce července 2014.

 

Byla podepsána Smlouva o dílo se zástupcem dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Huzová“. 3. 6. 2014 byla stavba předána, dne 9. 6. 2014 byly zahájeny práce na ČOV, 17. 6. 2014 byl osazen propagační panel na budovu pošty, dle závazného pokynu SFŽP, a 18. 6. 2014 proběhl první kontrolní den na stavbě se závěrem, že nebyly shledány žádné nedostatky.

 

Zástupce sdružení Staré sovinecko, Ing. Jelínek, předal zastupitelstvu ke schválení sazbu kroniky Arnoltic.

 

Bylo provedeno vodorovné dopravní značení u autobusové zastávky a zároveň byla provedena oprava místní komunikace od školky k RD pana Hrouzka a opravy výtluků na ostatních místních komunikacích.

 

Huzová odeslala finanční příspěvek na účet Charity Šternberk.

 

 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

 

30. dubna proběhlo Pálení čarodějnic na hřišti FK Huzová.

8. května proběhly závody dětí na kolech a 31. března proběhl dětský den s kácením máje a následnou taneční zábavou.