Dvacátá třetí zpráva starosty obce Huzová

21.09.2014 16:00

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 20. 06. 2014, se událo a  bylo vykonáno:

 

Na základě podaných žádostí byly vyvěšeny záměry na pronájem pozemků.

 

Byla zpracována kupní smlouva na kotelnu pro bytové jednotky č. p. 309–312.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oficiálně rozhodlo o přidělení dotace na obnovu kamenného kříže na hřbitově v max. výši 111.090,- Kč. 21. července 2014 tak mohla být podepsána smlouva o dílo s restaurátorem MgA. Parobkem na obnovu této památky. Předmětný centrální kříž na hřbitově již prošel obnovou v ateliéru pana Parobka a stojí na původním místě na hřbitově. Do konce měsíce proběhne ještě obnova jeho soklu. Kompletně by měl být dokončen a předán, dle smlouvy o dílo, do konce září letošního roku.

 

Byla kompletně dokončena druhá etapa obnovy sochy sv. Josefa, tato byla předána 12. srpna 2014, a do 15. listopadu bude vyúčtována  Ministerstvu kultury ČR.

 

Dostali jsme oficiální rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ŽP ČR na akci „Kanalizace a ČOV Huzová“.

 

V současné době probíhá stavba dle harmonogramu s mírným skluzem, je uloženo cca 1.100 m potrubí, což představuje cca ¼ z celkové délky kanalizačních řadů, a ČOV je rozestavěná. K dnešnímu dni proběhlo 7 kontrolních dnů, které jsou svolávány pravidelně každých 14 dnů, a nebyly shledány žádné podstatné nedostatky.

 

Zástupce sdružení Staré sovinecko předal OÚ 50 ks výtisků kroniky Arnoltic.

 

Zastupitelé obce věnovali ZŠ a MŠ Huzová finanční dar na pořízení hracích prvků na školní zahradu.

 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

 

 

Od 26. června 2014 do konce prázdnin reprezentoval pan Černý prostřednictvím svých fotografií Huzovou v Expozici času Šternberk.

 

31. srpna proběhl dětský sportovní den na hřišti FK Huzová. Zúčastnilo se ho 35 dětí.

 

6. září proběhl již sedmý ročník mezinárodního pochodu „Loučení s létem aneb Za huzovským škopkem“, a to s rekordní účastí 185 turistů z ČR a Polska. Pochod taktéž významnou měrou reprezentoval naši obec a její okolí.

 

V tentýž den, to jest v sobotu 6. září, zorganizoval náš zastupitel, pan Černý, první bleší a zahrádkářský trh v Huzové.