Dvanáctá zpráva starosty obce Huzová

02.07.2012 12:08

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 20. 4. 2012, se událo a  bylo vykonáno:


Sedmého června bylo obci doručeno oficiální akceptování žádosti o podporu ze státního fondu ŽP ČR v projektu Revitalizace Základní školy v Huzové (pod akceptačním č. 12122173), což signalizuje zvýšení pravděpodobnosti kladného vyřízení žádosti. O dotaci u ministerstva ŽP požádala obec poprvé prvního března 2012. V případě přidělení dotace se bude realizovat výměna oken, vnějších dveří a fasáda školy

 

Byla podepsána smlouva o dílo na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení na nové chodníky podél silnice II/445, ke hřišti a ke hřbitovu, včetně parkoviště a příjezdové komunikace ke hřbitovu, se zástupcem společnosti Lesprojekt Krnov. Studie k těmto projektům jsou zpracovány, odsouhlaseny Policií ČR. Minulý týden projektanti se zástupci MěÚ Šternberk na místě dořešovali detaily.

 

Byl objednán, zakoupen, a následně i dodán nový nákladní přívěs za traktor, určený k převážení  biologických odpadů na kompostárnu.

 

Minulý týden jsme od Olomouckého kraje obdrželi finanční příspěvek ve výši 30 500,- Kč, určený na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na zajištění akceschopnosti naší jednotky sboru dobrovolných hasičů.

 

15. 5. 2012 vybrala komise dodavatele letní údržby pro Huzovou a Arnoltice. Stala se jím p. Jana Vráblíková, která nabídla nejnižší cenu – 1.10 Kč/m2.

 

Obdržel jsem neoficiální rozhodnutí o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně (zeleň v centru obce a zeleň hřbitova). Realizace i financování bude rozděleno do 2 let (2012 a 2013). Celkové výdaje budou činit 3 432 719,- Kč. 70%, tj. 2 391 245,- Kč poskytne ERDF (EU), 5%, tj. 170 803,- Kč poskytne SFŽP ČR a 25% tj. 854 017,- Kč bude hradit obec Huzová. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle nového zákona je již zpracována, leží na fondu ŽP; jakmile fond tuto schválí, musí jej schválit ještě naše zastupitelstvo. Následně by mělo proběhnout vlastní výběrové řízení na dodavatele, a snad již letos na podzim by se mohlo začít s realizací první etapy projektu, s revitalizací obecního parku.

 

Byly natřeny autobusové zastávky v Huzové i Arnolticích. Bylo natřeno zábradlí na mostcích v Arnolticích. Započali jsme s obnovou zídky a chodníku u Marxových.

 

Kulturní akce – Kulturní komise ve spolupráci s místními hasiči a sportovci uspořádali v pondělí 30. 4. 2012  Pálení čarodějnic. Děti s rodiči si opekli špekáčky, pobavily se na hřišti a po setmění upálili symbolickou čarodějnici.

 

27. 5. proběhla v Arnolticích zahrádkářská výměnná burza, organizovaná Alžbětou Frodlovou.

 

Na sobotu 9. 6. 2012 byl připraven  sportovně laděný dětský den, pro nepřízeň počasí byl však odložen na příští sobotu, tedy na 6. 7. 2012. Začátek akce je plánovaný na 13:00 hodin.

 

V pátek 22. 6. 2012  proběhla i v Arnolticích pěkná akce pro děti, tzv. Stezka odvahy.

 

Poštou i prostřednictvím obecní schránky důvěry nám byly doručeny dotazy a připomínky, bohužel všechny anonymní. Většina otázek byla již zodpovězena v minulých starostovských zprávách. (Pozn: Všechny tyto anonymní dotazy byly zodpovězeny rovněž v diskuzi po vyčerpání řádného programu zasedání ZO, které tentokráte zasedalo ve čtvrtek 28. 6. 2012. Článek, který bude poslechovým záznamem diskuze ze zasedání, právě zpracováváme. Brzy se jej dočkáte.)