Huzová snižuje náklady na veřejné osvětlení

15.12.2011 21:10

Bezprostředně po zatím poslední veřejné schůzi místního obecního zastupitelstva jsme na tomto webu informovali mj. o schváleném záměru výměny dosluhujícího elektrického rozvaděče sítě veřejného osvětlení v obci za nový, opatřený navíc sofistikovanou jednotkou pro regulaci elektrického napětí; a právě této duální regulační jednotky DRVO se bude týkat příspěvek následující. Dodáváme, že vybraná dodavatelská firma vyšla naší obci vstříc v maximální možné míře, když nám umožnila zkusmou instalaci DRVO a následné monitorování reálných úspor zcela zdarma. Další nespornou výhodou je odložená úhrada za poskytnutí a instalaci DRVO. Zjednodušeně řečeno bude OÚ platbu hradit až v době, kdy budeme mít díky DRVO - protože nadešlo období, kdy se brzy stmívá a vesnice je tudíž v denním poměru osvětlována mnohem déle nežli v létě - uspořeny nemalé výdaje. A nyní již k dotčené regulační jednotce jako takové.

 

Žijeme v energeticky náročné době, prakticky vše je na elektřinu... Jednou z možných cest dosažení úspor je aktivní regulace vstupního napětí - nasazení regulačních jednotek do vnitřních napěťových obvodů (...) Vám totiž umožní odebírat pouze tolik energie, kolik ve skutečnosti potřebujete. Navíc lze použitím inteligentní regulační techniky vyšší generace optimálně naladit jednotlivé vnitřní napěťové okruhy s ohledem na typ a funkci strojů, přístrojů a elektrických spotřebičů a tím je šetřit, přitom však neomezit požadovaný výkon. Další funkcí regulačních jednotek je jejich schopnost ochránit vnitřní obvody před výkyvy v rozvodné síti, způsobenými špičkovými odběry v různých denních hodinách.

 

Úspory primární:
v přímých platbách za odebranou energii (nebudete platit za elektrickou energii, kterou ani nepotřebujete, ale odebrat ji musíte). Díky optimalizaci napětí.

 

Úspory sekundární:
ve snížení opotřebení elektrických zařízení díky zamezení přepětí (na regulovaných větvích je možno nastavit optimální napětí pro činnost veškerých strojů a elektrických zařízení na nich umístěných- tak, že výkon přístroje nepoklesne, ale sníží se jeho opotřebování způsobené přepětím) a tím prodloužení životnosti strojů, zařízení a světelných zdrojů.

 

Regulátor tohoto typu je primárně určen k regulaci a stabilizaci napěťových obvodů - např. osvětlovacích systémů vnitřního i venkovního osvětlení, klimatizačních jednotek, výpočetní techniky apod. Mezi hlavní funkční výhody této regulační jednotky patří stabilizace napětí na optimální hodnotě a ochrana proti přepětí. Jednotka může být doplněna o modul umožňující vzdálenou správu buď pomocí SMS zpráv nebo z řídícího PC pomocí speciálního ovládacího internetového rozhraní. Doba návratnosti investice je závislá na konkrétním nastavení zařízení a úrovni odběru elektrické energie. Za současné úrovně spotřebitelských cen elektrické energie může začínat již na 1,1 roku.

 

V regulátoru je zakomponován tzv. dohledový subsystém, jehož hlavním úkolem je sledovat a vyhodnocovat všechny provozní stavy jak připojené osvětlovací sítě, tak i regulátoru samotného. Sledují se zejména tyto veličiny:

 

• výpadky fázových napětí na vstupu
• výpadky výstupních napětí
• sledování překročení mezní hodnoty výstupního proudu
• sledování stavů jističů a pojistek – upozorňování na jejich výpadky
• sledování napájení regulátoru, při jeho výpadku je k dispozici záložní zdroj umožňující odeslání upozornění obsluze

 

Regulátor je řešen tak, aby byly jednotlivé regulační větve na sobě vzájemně nezávislé, tzn. aby porucha v jedné z těchto větví nemohla ovlivnit větve zbývající. Aby byla zajištěna funkčnost i v případě, že dojde k poruše v některé z regulačních větví, je k dispozici přemosťovací režim. V případě potřeby tedy může regulátor regulační větev, ve které je porucha, automaticky dočasně přemostit tak, aby byl zajištěn alespoň neregulovaný nouzový provoz do doby, než je porucha odstraněna.

 

 

Zdroj: http://alsico.cz