Nerozhodné hlasování vyřešilo jednání za zavřenými dveřmi

05.07.2011 10:41

Jedním z nejzajímavějších bodů nedávného zasedání a hlasování zástupců občanů obce Huzová byl bod, nazvaný v oficiální pozvánce jako Obecní lesy – výběr OLH, smlouva s Lesy města Olomouce a. s. Při hlasování o přijetí nabídky jednoho z uchazečů došlo totiž k zajímavému – průběžnému – výsledku, a sice k výsledku nerozhodnému, kdy 4 z 8 zastupitelů hlasovali kladně a zbývající 4 (jeden zastupitel absentoval) se zdrželi. Výsledkem tudíž nebylo ani jasné ANO, ani jednoznačné NE.

 

Po chvíli váhání a hledání v paměti, jak v takovém případě správně postupovat, prohlásili zastupitelé výsledek hlasování za nerozhodný a zároveň oznámili 10 minutovou přestávku, během níž se odeberou do kanceláře OÚ ke krátkému dohadovacímu řízení. Po skončení jednání za zavřenými dveřmi všechny překvapil zejména fakt, že veřejnost prokázala trpělivost a že její řady prořídly, oproti účasti před poradou, jen minimálně až neznatelně.

 

V následujícím hlasování došlo k přijetí nabídky na vykonávání funkce odborného lesního hospodáře (OLH), podané Ing. Janem Lacinou ze Šternberka, v níž se funkci zavázal vykonávat za odměnu ve výši 4000 korun českých měsíčně (cca 50 tis. Kč ročně). V návaznosti na tento krok došlo taktéž k odsouhlasení vypovězení stávající mandátní smlouvy s Lesy města Olomouce a. s. a k pověření starosty k podpisu nové, upravené, smlouvy s toutéž firmou. Funkci OLH donedávna zastávala firma, vykonávající zároveň lesnické práce, kontrolovala tudíž sama sebe. Jakou práci bude nový OLH pro obec vykonávat si můžete přečíst níže (jedná se o dokument, přiložený k nabídce pana Ing. Laciny).

 

Náplň práce odborného lesního hospodáře