Osmá zpráva starosty obce Huzová v roce 2011

13.09.2011 13:23

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo dne 1. 7. 2011, se událo a  bylo vykonáno…

 

31. srpna 2011 byla oficiálně doručena akceptace (akceptační číslo k dotačnímu titulu kompostárny Huzová) k projektu komunitní kompostárny, jehož součástí je i záměr na pořízení traktoru a štěpkovače. Na státním fondu životního prostředí se z celé republiky sešlo celkem 534 žádostí v objemu za cca 4 miliardy Kč. Věřím, že nám poměrně nízké měrné náklady a vysoké bodové hodnocení tohoto projektu pomohou projít výběrem a žádost bude podpořena.

 

Revitalizace multifunkčního sportoviště. Projekt je kompletně zpracován, 6. 9. 2011 proběhlo místní šetření a ústní jednání na OÚ, během příštího týdne bylo přislíbeno vydání územního rozhodnutí na toto sportoviště ze strany MěÚ Šternberk, stavebního odboru. Projekt přilehlého parkoviště byl vypracován, po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude ihned požádáno o stavební povolení na toto parkoviště.

 

Revitalizace budovy Základní a mateřské školy v Huzové. Je zpracován tepelný audit, na základě kterého byl dokončen a předán vlastní stavební projekt, takže je vše připraveno k podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Kanalizace a ČOV. Projekt ke stavebnímu řízení je hotov, se žádostí o stavební povolení je podán na stavebním odboru a odboru ŽP MěÚ ve Šternberku. Stavební řízení bylo přerušeno vlivem nedořešeného problému pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu a silnic ve vlastnictví Olomouckého kraje. Smlouvy toto řešící jsou předmětem dnešního jednání (tj. jednání dne 9. 9. 2011). Po vyřešení by již nic nemělo bránit vydání stavebního povolení na tuto investiční akci.

 

Hřbitov Huzová, stavební část. Projekt včetně vodovodní přípojky je dokončen a je podána žádost o územní souhlas na MěÚ Šternberk, stavebním odboru. Smlouvy s KÚ Olomouc prostřednictvím Správy a údržby silnic ohledně uložení vodovodní přípojky jsou na programu dnešního jednání. Po nabytí právní moci tohoto územního souhlasu bude projekt kompletně nachystán pro podání žádosti o dotaci z MMR

 

Dne 18. července nám byl schválen a 23. srpna 2011 přidělen příspěvek na 1. etapu obnovy nemovité kulturní památky Kamenný kříž s balustrádou při kostele sv. Jiljí v Huzové od Ministerstva kultury ČR ve výši 94.000,- Kč. Tuto opravu nám do konce listopadu provede restaurátor BcA. Tomáš Sušeň z Radslavic.

 

Byla podepsána směnná smlouva na pozemky a faru v Huzové s Římskokatolickou farnosti Huzová. V nejbližších dnech bude tato směna zapsána na LV obce Huzová u Katastrálního úřadu Olomouc. Tato smlouva představuje navýšení majetku obce Huzová, dle odborných posudků, o cca 800.000,- Kč.

 

Byly dokončeny opravy mostů v majetku Olomouckého kraje, nacházející se v intravilánu naší obce. Opravy a nátěry provedla Správa silnic Šternberk. V jednom případě bylo natřeno zábradlí na mostě ve vlastnictví obce, a to v lokalitě „U Horáků“ (provedli pracovníci Obecního úřadu Huzová).

 

Byla dokončena pasportizace místních komunikací, schválení tohoto důležitého dokumentu je předmětem dnešního zasedání. Tento projekt budeme potřebovat k vypracování studie na obnovu a realizaci místních komunikací a chodníků.

 

Byla vyzděna příčka, oddělující kotelnu od schodišťového prostoru na bytovce s poštou.

 

Bylo vyjednáno sečení travnatých ploch v Huzové a Arnolticích ve vlastnictví Pozemkového fondu, tuto údržbu provádí Vráblík Zdeněk na vrub PF.

 

Byl proveden nátěr oplocení kolem pozemku bývalé MŠ.

Byla opravena autobusová zastávka v Arnolticích.

 

Provádí se oprava chodníků u bytovek v Arnolticích.

 

Byly odkoupeny 2 pozemky od p. Doležela v lokalitě „Na Pasecké“.

 

Byl odprodán poslední byt panelácích v Huzové a 3 byty v byt. domě č.p. 289.

 

Bylo vyjednáno převedení pozemků naproti autobusové zastávky od Úřadu pro zastupování státu v majetkových věcech na Obec Huzová .

 

Do elektronické podoby byla převedena část kroniky naší obce (odkaz je vyvěšen na obecních webových stránkách), doporučuji všem občanům do kroniky nahlédnout.

 

Proběhla veřejná debata na téma větrných elektráren v Huzové pod záštitou investora, firmy Ostwind.cz s. r. o. Praha, bohužel s mizernou účastí, bez zastupitelů, a prakticky také bez občanů Huzové, přítomni byly ve většině chalupáři z Arnoltic (a 4 občané Huzové), kteří zatím vyjádřili nesouhlas s touto investicí.

 

Minulý víkend proběhly 3 kulturní akce, na kterých se podílela i naše obec, a to oslava 135. výročí založení sboru místních dobrovolných hasičů, 4. ročník pochodu „Za huzovským škopkem“ a setkání huzovských rodáků, žijících v Německu.

 

 

Zdroj: jedná se o zprávu starosty obce Huzová ze 8. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 9. 9. 2011.