Pátá zpráva starosty obce Huzová v roce 2011

01.05.2011 20:40

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo dne 28. 2. 2011, se událo a  bylo vykonáno…

  

Byly vyvěšeny všechny záměry na možnost odprodeje a pronájmy pozemků.

 

K záměru na odprodej ČOV v Arnolticích se nikdo nepřihlásil, sdružení vlastníků zatím koupi prostřednictvím JUDr. Blažka odmítlo, sdružení bylo upozorněno na ukončení provozu ČOV k 31. 12. 2011, kdy končí povolení k vypouštění odpadních vod.

 

Na katastru nemovitostí byly zapsány oba byty na č. p. 289 a byl zapsán pozemek hřiště č. p. 1196/4 do listu vlastnictví Obce Huzová.

 

Byly dokončeny projekty na víceúčelové hřiště, revitalizaci zeleně, parku a hřbitova.

 

Byl dokončen tepelný audit na školu, na příštím zasedání je nutno schválit smlouvu na stavební projekt zateplení školy a vybrat koordinátora žádosti o dotaci.

 

Byla podána žádost o dotaci na renovaci kříže před kostelem.

 

Byla dokončena výměna vodovodního řadu před RD p. Štefana, příští měsíc budou zahájeny, a snad i dokončeny, práce na vozovce.

 

Byla dokončena rekonstrukce společenské místnosti pro potřeby rodinných oslav pro občany, rekonstrukce sociálek a kuchyňky včetně vybavení, provoz byl zahájen oslavou narozenin p. Eduarda Poláčka.

 

Bylo osloveno 6 firem a živnostníků na provádění letní údržby zeleně – viz bod jednání zastupitelstva.

 

Byly osloveny 4 firmy na komplexní obhospodařování lesního majetku obce, doručeny 3 nabídky – viz bod dnešního jednání.

 

Hasiči a sportovci zahájili čištění potoka v majetku obce, toto bude dokončeno po vyřízení všech povolení ze strany odboru ŽP Šternberk .

 

Proběhlo jednání s Krajským úřadem, s odborem dopravy, ohledně údržby 4 mostů v majetku kraje na území naší obce. Vedoucí provozu údržby silnic v Olomouci, pan Šlajer, nařídil vedoucímu údržby ve Šternberku, p. Klimkovi, provést údržbu těchto mostů včetně nátěrů zábradlí, jednání s panem Klimkem mám příští úterý.

 

Na čtvrtek 12. 4. 2011 svolala Ing. Davidová veřejné projednání ke 3. změně územního plánu, usnesení bude na obec doručeno tentýž den a následující den 13. 4. 2011 svolám na žádost zastupitelů, kterou jsem obdržel 26. 4. 2011, mimořádné veřejné zasedání k tomuto bodu, na které Vás všechny zvu.

 

Příští týden budou zahájeny práce na pasportizaci místních komunikací firmou Geofaktor, termín dokončení je smluvně dohodnut na konec června 2011.

 

Proběhlo setkání zastupitelů s ředitelkou místní školy, paní magistrou Vláčilovou, která nás informovala o záměru zřídit od záři tohoto roku 5. třídu. Dále vznesla požadavek na opravu oplocení kolem školního dvora tak, aby se dal po skončení vyučování uzamknout a zamezilo se tak přístupu nepovolaných osob na tento pozemek. Toto zdůvodnila devastací dotčeného pozemku. Práce byly zahájeny a budou dokončeny příští týden.

 

Byla podepsána smlouva o výpůjčce parcely kolem kostela římskokatolické farnosti Huzová za účelem opravy střechy a fasády kostela.

 

Byla podepsána pojistná smlouva s Kooperativou a. s. na pojištění obecního majetku, na návrh předsedy kontrolní komise jsem si vyžádal návrhy na pojištění od více pojišťoven, tyto jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Bylo zahájeno jednání se zástupcem a majitelem firmy DEVAP GROUP s. r. o. Moravská Ostrava, Ing. Urbancem, ohledně rozestavěné stavby statkové jídelny. Má zájem o spolupráci s obcí na projektu výstavby sociálních bytů, konkrétní návrhy mi předloží během příštího týdne.

 

Byly zakoupeny, a v Huzové i v Arnolticích instalovány, nové vývěsní vitríny.

 

9. dubna proběhl sběr a odvoz nebezpečného, objemového odpadu, pneu a elektrozařízení. Z důvodu špatného třídění odpadu ze strany obyvatel musel být přistaven další velký kontejner a proto se celkové náklady vyšplhaly na téměř 40.000 Kč. Apeluji na vás, na občany, abyste odpady opravdu více třídili a šetřili tím nejenom přímé náklady obce, ale také nepřímo své peněženky.

 

Byla opravena a natřena, a názvem obce popsána, autobusová zastávka.

 

 

 

Zdroj: jedná se o zprávu starosty obce Huzová z 5. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 29. 4. 2011