Sedmá zpráva starosty obce Huzová v roce 2011

03.07.2011 19:08

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo dne 13. 5. 2011, se událo a  bylo vykonáno…

 

Proběhlo jednání s ředitelem a. s. Lesy města Olomouce a byla navržena nová smlouva o zajištění prací v obecních lesích, viz bod dnešního zasedání.

 

Probíhají opravy mostů v majetku kraje, opravy a nátěry provádí Správa silnic Šternberk, v těchto dnech by měly být dokončeny. Dále mi vedoucí údržby slíbil čištění všech příkopů jak v obcích, tak v extravilánech všech tří našich katastrů.

 

Je vyřízeno povolení odboru životního prostředí MěÚ Šternberk na čištění potoků v obci Huzová. Sitku, její hlavní větev, vyčistí v celé délce zdarma Povodí Moravy a.s. Olomouc na podzim.

 

Dokončuje se pasportizace (inventura a pojmenovávání místních komunikací, v našem případě probíhá společně s aktualizací dopravního značení) místních komunikací, viz bod programu aktuálního zasedání.

 

V pondělí 13. 6. 2011 byla oficiálně podána žádost o dotaci na revitalizaci zeleně v centru obce Huzová a zeleň na hřbitově.

 

O týden později, 20. 6. 2011, byla oficiálně podána žádost o dotaci na kompostárnu  (traktor a štěpkovač) na Státní fond životního prostředí.

 

Revitalizace multifunkčního sportoviště. Projekt je kompletně zpracován, nyní se postup zasekl na vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Šternberk, který požaduje doplnit do dokumentace parkoviště pro tělesně postižené osoby, a prokázání dopravní obslužnosti celého areálu v návaznosti na stávající komunikaci. Dořešit se musí rovněž pěší přístupy, řezy podélné a příčné a odvodnění. Toto projektant vyřeší do konce června. Poté dostaneme závazné stanovisko silničního odboru a stavební úřad zahájí územní řízení k umístění víceúčelového hřiště. Do termínu vypsání výzvy ministerstva pro místní rozvoj bude celý projekt připraven  k podání žádosti o dotaci.

 

Multifunkční objekt Huzová (rekonstrukce budovy vedle školy, kde by měl fungovat obecní úřad a knihovna s veřejným internetem a archivem ). Projekt je připraven, čekáme na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Revitalizace budovy Základní a mateřské školy v Huzové. Je zpracován tepelný audit, na základě kterého se projektuje vlastní stavební část, to bude dokončeno v červenci a taktéž připraveno k žádosti o dotaci k MMR.

 

Kanalizace a ČOV. Projekt ke stavebnímu řízení je hotov, s žádostí o stavební povolení je podán na stavebním odboru a odboru ŽP MěÚ ve Šternberku. Výzva Ministerstva zemědělství se očekává na podzim, přesný termín ještě není znám. Stavební povolení by mělo být.

 

 

Zdroj: jedná se o zprávu starosty obce Huzová ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 1. 7. 2011