Sedmnáctá zpráva starosty obce Huzová

01.07.2013 07:32

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 12. 4. 2013, se událo a bylo vykonáno:

Byly vyvěšeny záměry na prodej obecních pozemků, byl zakoupen, a zapsán do vlastnického listu obce, pozemek p. č. 3369 v k.ú. Huzová.

 

Na účet p. o. ZŠ a MŠ Huzová jsme zaslali částku 20.000 Kč k částečnému pokrytí zvýšených nákladů na dovoz stravy do školní výdejny.

 

Starosta podepsal dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012049-09 se zástupcem Veolia Transport Morava a. s.

 

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace nového územního plánu, vítězem se stala společnost AURatelier Olomouc, zastoupena Ing. arch. Evou Tempírovou.

 

Starosta podepsal dohodu o přičlenění pozemků v majetku obce Huzová k honebním pozemkům v honitbě č. 11 Honebního společenstva Jiříkov.

 

Starosta podepsal rovněž kupní smlouvu k zametacímu kartáči KM-P-1550 za traktor, a to se zástupcem společnosti P & L, spol. s r.o. z Biskupic, v hodnotě 49.700 Kč.

 

Starosta podepsal dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, a dohodu o poskytnutí příspěvku, se zástupce ÚP Olomouc, bylo tedy prodlouženo jedno a zřízeny další dvě dotovaná pracovní místa.

 

Starosta obce, Ing. .Lubomír Štefaňák, také podepsal Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč na účet Charity Šternberk.

 

  • Dotace:

 

Ministerstvo kultury ČR rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 91.000 Kč na obnovu sochy sv. Josefa v Huzové.

 

Bylo doručeno rozhodnutí SFŽP ČR o poskytnutí podpory ke spolufinancování projektu „Kanalizace a ČOV Huzová“.

 

Byla nakoupena lesní technika, konkrétně motorová pila a křovinořez, na kterou jsme získali dotaci ze SZIF ČR ve výši 12.524 Kč.

 

Naše žádost o dotaci na projekt revitalizace ZŠ v Huzové byla na jednání Řídícího výboru OPŽP doporučena ministru ŽP ke schválení. Společně s rozhodnutím byla OÚ doručena výzva k neprodlenému zahájení výběrového řízení na realizátora stavby tak, aby realizace proběhla do konce roku 2013, což je podmínkou získání dotace z OPŽP.

 

  • Kulturní akce:

 

V sobotu 27. 4. 2013 zorganizovali členové FK a SDH Huzová pálení čarodějnic s ukázkou hasičského útoku.

 

ZŠ a MŠ Huzová uspořádala pro děti dne 8. 5. 2013 závody na kolech.

 

V pátek 31. 5. 2013 proběhlo kácení máje s následnou zábavou na sále Z+Z.

 

V sobotu 1. 6. 2013 zorganizovala kulturní komise obce Huzová a členové FK Huzová dětský den na fotbalovém hřišti.