Vše, co jste chtěli vědět o současné Huzové, ale báli jste se zeptat (#1)

08.07.2012 16:46

Milí čtenáři, v následujícím článku najdete odpovědi na mnohé otázky o dění v současné Huzové, na které byste pravděpodobně chtěli znát odpověď, ale dosud jste se neodvážili na OÚ zeptat. Domnívám se tak na základě dvou nepodepsaných dopisů, doručených před zasedáním ZO dne 28. 6. do obecní schránky důvěry, která (pokud jste si jí snad ještě nevšimnuli) se nachází v budově pošty hned vedle soukromých schránek nájemníků, kteří zde bydlí. A protože dotazů, zodpovídaných mimochodem přímo v diskuzi s občany na zasedání obecního zastupitelstva, bylo mnoho (kromě písemných byly některé položeny rovněž ústně), rozhodl jsem se článek rozdělit do několika částí. Článek vznikl na základě subjektivního poslechového záznamu, pořizovaného zkratkovitě formou poznámek, proto prosím omluvte případné mírné odchylky od znění původního ústního projevu. Kdybyste nabyli dojmu, že mi některý z položených dotazů unikl, kontaktujte mne prosím na e-mailové adrese, uvedené na tomto webu. (Stanislav Černý, zastupitel obce Huzová a zároveň administrátor Neoficiálních internetových stránek obce.)

 

 

Dotaz na dětské hřiště u paneláků. Není tam místo, kde by si mohly děti hrát.

Žádost o dotaci na dětské hřiště za školou byla pro letošek zamítnuta, snad kvůli tomu, že jsme v minulosti dostali dotaci na realizaci dětského hřiště v Arnolticích. Na osazení stávajícího hřiště u paneláků novými prvky není třeba žádat stavební povolení, na pozemku již bylo dříve hřiště situováno. Je otázka, zda částku asi 180 000, které jsou v letošním rozpočtu rezervovány pro eventuální spoluúčast při budování hřiště za školou, investovat do nákupu nových prvků pro hřiště u paneláků, nebo s žádostí o dotaci na hřiště za školou počkat na další výzvu a peníze z rozpočtu si zatím pro tento účel ponechat. Budeme tyto dvě možnosti řešit na příštím zasedání, do jehož programu bude tento bod zařazen.

 

 

Zajímalo by nás, jak je možné, že paní místostarostka pobírá mzdu z OÚ i v době nemocenské, a je jí mzda vyplácena rovněž v průběhu čerpání mateřské dovolené. Dle jakého paragrafu zákona je toto možné.

Zákon o obcích č. 128/ 2000 sb. §73. V článku 3 se píše, že pokud zastupitel nemůže z nějakého důvodu funkci vykonávat, nebo by nechtěl např. z důvodu těhotenství, může obec požádat o zproštění od povinností z jeho nebo z její funkce vyplývajících, čímž by dotyčný automaticky ztrácel nárok na vyplácení odměn. V tomto případě se to ovšem neděje, paní místostarostka všechny své povinnosti plní a vždy plnila.

 

 

Dále by nás zajímala docházka paní místostarostky a její povinnosti na OÚ.

Jedná se zejména o zápisy ze zasedání ZO, vypracovává veškeré posudky pro soud nebo Policii ČR, má na starost přestupkovou agendu, vypracovává veškeré kupní a nájemní smlouvy na obecní pozemky, vyřizuje korespondenci související se zasedáními ZO (rozhodnutí zastupitelstva zainteresovaným občanům), má na starosti komunikaci související s odpadovým hospodářstvím, připravuje materiály pro zastupitele na zasedání, zprostředkovává kontakt mezi OÚ a ZŠ a MŠ Huzová, spolupracuje s kulturní komisí při organizaci kulturních akcí a stará se o vývěsku OÚ.

 

 

Kdy se dočkáme snížení počtu zaměstnanců úřadu, jak jste slibovali ve volebním programu?

Všechny tři volební programy jsme si vytáhli, ale na tento bod jsme nikde nenarazili. Nicméně, pouze jednoho jediného ekonoma již máme, druhá zaměstnankyně obstarává administrativu, abychom tak řekli, spojenou s potřebami občanů. Pokud by někoho zajímala konkrétní náplň práce našich dvou úřednic, může si, po vyžádání,  příslušný výčet úkolů či agend přečíst přímo na obecním úřadě. Kdysi jsme sice zvažovali provést jakýsi audit efektivity a správnosti práce OÚ, nicméně by byl tento pro obec nesmírně drahý, a tak zůstává na starostovi, aby vytíženost zaměstnanců OÚ posoudil a na základě toho zvážil případné další kroky. Paní Chudá sice přišla o administrativu okolo obecních bytů, které byly až na několik výjimek prodány do soukromého vlastnictví, nicméně i nadále koresponduje s exekutory stran dlužníků z bývalých obecních bytů, aktuálně už půl roku řešíme ČOV v Arnolticích, vzniká nutnost spravovat čím dál tím větší množství nejrůznějších registrů, jejichž systémy nejsou ještě většinou pořádně doladěny a nefungují, a práce tak neustále spíše přibývá. Paní Baráková půjde za nedlouho do důchodu a bude obrovský problém najít ekonoma, který by těmto samosprávním ekonomickým problémům aspoň zčásti rozuměl.

 

 

Kdy budou realizovány plánované oddychové zóny – lavičky?

Opět jsem prošel všechny volební programy a zmínku o lavičkách jsem tam bohužel nenašel, nicméně nové lavičky jsou plánovány v parku a na hřbitově.

 

 

Snížení rychlosti a označení přechodu ke hřišti.

Přechod ke hřišti se do projektu na vybudování chodníků přidával, ale v dnešní době je přechod pro chodce nesmírně nákladná záležitost, neboť musí být náležitě jednak postaven, jednak označen, ale také osvětlen, a obávám se tak, že jej již nebudeme schopni z rozpočtu obce financovat, resp. jeho postavení. Dopravními značkami, upozorňujícími na děti, se silnice od školy ke hřišti opatřila.