Zpráva starosty z veřejného zasedání ZO Huzová ze dne 12. 12. 2014

20.12.2014 15:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:


Byl vyvěšen záměr prodeje pozemku v Arnolticích. K 31. říjnu byl vypovězen pronájem obecních pozemků panu Chovancovi.

 

Se zástupcem Teplo Rýmařov s. r. o. byla podepsána kupní smlouva ke kotelně pro 44 bytových jednotek, v současné době je již převod zapsán v katastru nemovitostí a částka za kotelnu je připsána na účet obce.

 

Se zástupcem AURatelier Olomouc byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na nový územní plán, týkající se zpracování dokumentace k vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj.

 

S Ing. arch. Ingrovou byla podepsána smlouva o dílo na zpracování nového územního plánu.

 

Se zástupcem firmy Ostwind byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci, týkající se úhrady plateb za práce v rámci přípravy ÚP obce Huzová.

 

Se zástupcem SFŽP ČR byla podepsána smlouva o poskytnutí podpory na akci „Kanalizace a ČOV Huzová“.

 

Se zástupci akciové společnosti VaK Bruntál byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací a ČOV.

 

Se zástupcem společnosti ČEZ byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (jedná se o přípojku k nové ČOV).

 

Byla podepsána příkazní smlouva na administrátora veřejné zakázky malého rozsahu, a to se zástupcem Violette Olomouc s. r. o. Tříčlenná výběrová komise navrhla schválit administrátorem koncesního řízení na výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu a nové ČOV společnost VRV Praha.

 

V listopadu byla dokončena obnova centrálního kamenného kříže na hřbitově.

 

Byly podepsány příkazní smlouvy na čištění a likvidaci odpadních vod z bytových jednotek popisných čísel 91 a 92 v Arnolticích.

 

Na základě vyvěšeného záměru proběhlo výběrové řízení na dodavatele zimní údržby 2014­2015 a tříčlenná hodnotící komise vybrala nabídku pana Vébra z Břidličné.

 

Firmy Svět oken vyměnila vchodové dveře v budově, kde sídlí pošta.

 

V říjnu proběhly volby do zastupitelstva a následně, v listopadu, zvolili noví zastupitelé na svém ustavujícím zasedání starostu, místostarostku, předsedy a členy výborů a komisí.


 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

 

28. listopadu proběhlo rozsvícení vánočního stromku v Huzové a 6. prosince pak v Arnolticích.

 

4. prosince proběhla za účasti zástupců OÚ mikulášská nadílka pro děti v místní ZŠ a MŠ.