Zpráva starosty z veřejného zasedání ZO Huzová ze dne 15. 02. 2016

15.02.2016 17:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Byly vypovězeny nájemní smlouvy s firmou Agro Huzová, s Vladimírem Berkou, s Veronikou a Gabrielou Vranovými. (Podle smluvních podmínek budou pronájmy tudíž ukončeny za deset let.)

 

Se zástupcem statutárního města Olomouce jsme uzavřeli kupní smlouvu, dle vyvěšených záměrů, na pozemky v katastru naší obce.

 

S panem Eduardem Poláčkem jsme podepsali smlouvu o pronájmu parkovacího místa pro traktor.

 

Na návrh hodnotící komise byla se zástupcem firmy Agro Huzová uzavřena pachtovní smlouva na pozemky v katarstru obce Huzová, a to za nejvyšší nabídnutou cenu (4750,- Kč/ ha).

 

Inventarizační komise provedla inventuru majetku obce za rok 2015.

 

Se zástupcem s. r. o. Profi škola Sokolov jsme podepsali smlouvu na zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce Huzová, tento by měl být předán do konce dubna 2016.

 

Vyhlásili jsme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na akci Kanalizace a ČOV Arnoltice.

 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizátora revitalizace multifunkčního sportoviště v Huzové.

 

Na multifunkční dům vedle školy se dopracovává zadávací dokumentace a výběrové řízení bude vyhlášeno nejpozději do konce března 2016.

 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele – realizátora Dětského hřiště u ZŠ Huzová.

 

Huzová se stala členem spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

 

Byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2016 se zástupci SDH a FK Huzová.

 

 

Kulturní akce

 

Před Vánocemi uspořádala ZŠ spolu s OÚ vánoční besídku.

V lednu uspořádal sbor dobrovolných hasičů tradiční hasičský ples.