Zpráva starosty z veřejného zasedání ZO Huzová ze dne 17. 04. 2015

17.04.2015 17:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Byly vyvěšeny záměry na prodej a pronájem pozemků v Huzové a Arnolticích.

 

26. února 2015 zasedla hodnotící komise, která otevřela nabídky na pachty pozemků, tyto vyhodnotila a navrhla pořadí vítězů.

 

Kupní smlouvu na část pozemku na parcele č. 274/1 v k. ú. Huzová jsem s panem Kostrhounem nepodepsal. Stavební úřad nepovolil pozemek rozdělit, jelikož by oddělený pozemek nebyl přístupný z veřejné komunikace.

 

Byla podepsána smlouva o dílo se zástupcem společnosti DIGIS, která řeší aktualizaci digitálních map našich katastrů.

 

K dnešnímu dni jsem nepodepsal žádost o příspěvek na restaurování kamenného kříže v Arnolticích, zatím se totiž se zástupci krajského úřadu Olomouc a městského úřadu Šternberk, kulturními odbory a stavebním úřadem MěÚ Šternberk, řeší přemístění celého kříže na parcelu č.25/1, která je v majetku obce a zároveň je dostupná z veřejné komunikace.

 

Se zástupci FK Huzová a SDH Huzová jsme podepsali smlouvy poskytnutí příspěvků na činnosti jejich klubů.

 

Byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Morava, a to na revitalizaci místních komunikací. Jedná se o chodník k hřišti, včetně osvětleného přechodu, chodník od autobusové zastávky ke hřbitovu, cestu s parkovištěm ke hřbitovu, včetně mobiliáře a výsadby stromů. V rámci téhož projektu byly podepsány smlouvy se zástupcem firmy BM asistent s. r. o. Olomouc, která je jeho koordinátorem.

 

 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

 

Spolek JDE TO! Občanské aktivity a kulturní komise OÚ Huzová uspořádali 7. března odpoledne dětský karneval a večer téhož dne maškarní ples.

 

V sobotu 11. dubna 2015 starosta obce slavnostně přivítal 8 nových občánků.