Zpráva starosty ze zasedání ZO Huzová ze dne 25. 4. 2016

01.05.2016 17:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Proběhlo výběrové řízení na firmu pro lesnické práce v lesích v majetku obce, hodnotící komise určila jako vítěznou firmou TIS lignum s. r. o. z Opavy. Tato firma nabídla nejvýhodnější finanční

podmínky. 9. 3. 2016 jsme s touto společností uzavřeli smlouvu o zajištění prací pěstební a těžební činnosti na lesním majetku naší obce.

 

Dle vyvěšených záměrů byla uzavřena kupní smlouva na pozemky Statutárního města Olomouce v k. ú. Huzová.

 

S odborným lesním hospodářem, Ing. Lacinou, jsme podepsali dodatek č. 1 ke smlouvě.

 

Byla podepsána SoD s dodavatelem akce „Dětské hřiště za ZŠ Huzová“. Hřiště bylo v řádném termínu nainstalováno a předáno obci.

 

Rovněž byla podepsána SoD s dodavatelem PD na akci „Kanalizace a ČOV Arnoltice“. Jde o firmu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.

 

S dodavatelem stavby „Revitalizace multifunkčního sportoviště“, se sdružením Společnost Huzová, jsme v tomto období také již podepsali SoD. Stavební práce byly následně zahájeny 16. 3.

2016. Termín dokončení je stanoven na 31. 5. 2016.

 

Byla vypracována studie na stavební úpravy a přístavbu ke stávající hasičské zbrojnici. Dne 11. 4. 2016 jsme na podatelnu HZS Olomouckého kraje předali žádost o dotaci na tuto akci.

Cena projektu byla vyčíslena na 2,2 mil. Kč,- V případě schválení 50% dotace Ministerstvem vnitra ČR bude zpracován prováděcí projekt a vyřízeno stavební povolení.

Pokud zastupitelstvo obce schválí do rozpočtu pro rok 2017 spolufinancování, a vybere dodavatele akce, stavba by mohla být realizována v následujícím roce.

 

 

Kulturní akce pořádané v obci Huzová:

 

Kulturní komise uspořádala dětský maškarní ples.

 

V březnu proběhl za účasti představitelů obce kulečníkový turnaj o Putovní pohár starosty obce Huzová. Letošní první ročník vyhrál Štefan

Poláček.

 

Arnoltický osadní výbor uspořádal velikonoční malování vajíček.

 

Klub Dobrý hospodář Olomouc zahájil v Huzové 9. dubna letošní turistickou sezonu.