Zpráva starosty ze zasedání ZO Huzová ze dne 26. 9. 2016

15.10.2016 13:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:

 

Byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 12131581 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Kanalizace a ČOV Huzová a Zástavní smlouva č. 12131581-Z2 se zástupci SFŽP ČR, zástavní smlouva byla zavkladována na KÚ v Olomouci.

Byl podepsán Dodatek č. 2 na vyhotovení územního plánu se zástupce AURatelier Olomouc.

Byl podepsán Dodatek č. 2 ke SoD na územně plánovací činnost, spočívající v pořízení územního plánu, uzavřené s Ing. arch Jitkou Ingrovou.

Byla uzavřena smlouva o dílo se zástupcem dodavatele stavby tzv. multifunkčního domu Huzová spol. s r.o. Commodum. Stavba byla zahájena a pokračuje dle časového i finančního harmonogramu.

S předsedou FK Huzová byla podepsána dohoda o užívání a provozování multifunkčního sportoviště v Huzové, včetně provozního řádu.

OÚ poskytl panu Gajdíkovi příspěvek ve výši 5.000,- Kč na tisk knihy o kostelích.

V rámci stavby Splašková kanalizace a ČOV Arnoltice jsou s vlastníky pozemků průběžně podepisovány smlouvy o právu provést stavbu kanalizačních domovních přípojek DN 150.

Se zástupcem spol. Elpremont Velká Bystřice byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene–služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. SoBS/01 v Huzové.

Se zástupcem spol. s r.o. Uschemer byla uzavřena mandátní smlouva na poskytovatele TDI a koordinátora BOZP pro stavbu multifunkčního domu v Huzové.

S finanční úsporou 50 000 Kč byla provedena demolice staré ČOV.

S Ing. Koláčkem byla uzavřena dohoda o provedení práce na činnost odborného lesního hospodáře.

 

Kulturní akce:

5. června 2016 uspořádal fotbalový klub, u příležitosti otevření multifunkčního sportoviště, sportovní den pro děti.

20. srpna 2016 se konaly oslavy 140. výročí SDH Huzová.

3. září 2016 uspořádali turistický odbor Olomouc a SDH Huzová tradiční pochod Za huzovským škopkem.